กองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการทั่วไปให้กับกรมที่ดิน ซึ่งหากใครสงสัยว่ากองการเจ้าหน้าที่กรามที่ดินมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้างนั้น วันนี้เรามีข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำงานของกองการเจ้าหน้าที่ ว่ามีหน้าที่อะไรบ้างพร้อมแล้วเราไปดูรายละเอียดกันเลย  

หน้าที่รับผิดชอบงานของกองการเจ้าหน้าที่กรมที่ดินมีอะไรบ้าง

หน้าที่รับผิดชอบงานของกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดินมีหน้าที่รับผิดชอบที่หลากหลายด้วยกันดังนี้

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

 • ดำเนินงานจัดการสารบรรณ งานธุรการ งานแผนงาน งานบุคคล งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานประชุม และงานบริหารทั่วไป
 • การจัดทำแผนประจำปี การติดตาม ตรวจสอบ การเงิน การบัญชี
 • การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคลากร พัสดุ การจัดหา การจ้าง และการขายทรัพย์สิน ทะเบียนคุมวัสดุ-ครุภัณฑ์
 • ยานพาหนะ สถานที่ การจัดประชุม และเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและคณะทำงานต่าง ๆ
 • ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับงานจดหมายเหตุ งานธุรการ และงานส่งเสริมและสนับสนุนส่วนต่าง ๆ ภายในแผนกกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายการพัฒนาโครงสร้างและกำลังคน

 • รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามแนวทางการขออำนาจการบริหารงานบุคคลจากสำนักงาน 
 • ศึกษาวิเคราะห์เพื่อกำหนดและปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในสังกัดสำนัก/กองที่มีหน้าที่รับผิดชอบของฝ่ายตามโครงสร้าง
 • วิเคราะห์ ศึกษา และวางแผนการทำงานของ ส.ป.ก.
 • การศึกษาวิเคราะห์กำหนดกำลังคนและระดับตำแหน่งตามโครงสร้างส่วนงานภายใน
 • ศึกษาวิเคราะห์ กำหนดกรอบ อัตรากำลังข้าราชการ
 • จัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) โครงสร้างสายงานภายใน และอัตรากำลังของ ส.ป.ก.
 • การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง
 • การวิเคราะห์การประเมินค่างานเพื่อเลื่อนตำแหน่งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้น
 • ที่ปรึกษา ให้คำแนะนำและตอบข้อหารือเกี่ยวกับโครงสร้างทุกประเภทและการจัดกำลังคนและกรณีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • การจัดทำหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง 1
 • ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง

 • การรับสมัครแต่งตั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
 • บริการภาครัฐ สินเชื่อ การโอน
 • รักษาราชการแทน/รักษาการในตำแหน่ง
 • ลาออกจากราชการ / ถึงแก่กรรม
 • การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
 • การจัดทำบัญชีจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำและการยืนยันเงินเดือนคงเหลือ
 • งานโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนด้วยระบบเงินเดือนและค่าจ้าง (Web Application) เรื่อง การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ปรับอัตราเงินเดือน เปลี่ยนแปลง ตำแหน่ง ลาออกจากราชการ และกรณีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • รายละเอียดการจัดทำงบประมาณบุคลากรประกอบการของบประมาณประจำปี
 • การคำนวณค่าตอบแทนพนักงานราชการเพื่อโอนให้ ส.ป.ก. จังหวัด
 • ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการบรรจุข้าราชการใหม่เลื่อนระดับเป็นชำนาญการ การย้าย การโอนเงิน เพิ่มขึ้นตามคุณสมบัติของพนักงานประจำ
 • ให้คำปรึกษา คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัคร การสรรหา การแต่งตั้ง
 • ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

4. ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมและงานวินัย

 • การกำหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อเสริมสร้างรากฐานคุณธรรมจริยธรรม
 • การจัดกิจกรรมโครงการเผยแพร่ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม ความประพฤติ และวินัยแก่พนักงาน
 • ร่าง ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข คำสั่งสำนัก กอง และ ส.ป.ก.
 • การป้องกัน การลงโทษทางวินัยของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
 • การดำเนินการทางวินัย
 • ทบทวนและเสนอความเห็นกรณีมีเรื่องร้องเรียน อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ส.ป.ก.
 • ขั้นตอนการสรรหาและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
 • ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีข้าราชการหรือลูกจ้างขอรับบำเหน็จพิเศษ
 • บันทึกทางวินัยที่เกี่ยวข้องกับบันทึกระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HRIS)
 • ให้คำปรึกษาและตอบคำถามเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
 • ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

5. ฝ่ายข้อมูลประวัติบุคคลและบำเหน็จความชอบ

 • จัดทำ แก้ไข เก็บรักษา รับรอง และให้บริการทะเบียนประวัติ
 • การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และเหรียญกาชาด
 • เกษียณอายุราชการเรียกร้องเงินบำนาญ
 • การจัดทำและแก้ไขฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐในระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
 • การออกบัตรและใบรับรองประเภทต่าง ๆ
 • การลาประเภทต่าง ๆ
 • การจัดข้าราชการเข้าเฝ้าในพระราชพิธี
 • การขอพระราชทานเพลิงศพ
 • DPIS บันทึกข้อมูลลูกจ้างประจำและพนักงานราชการเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หลักฐาน รับรองการฝึกอบรม มรณกรรม ลาออก ปลดออก ปลดออก เกษียณอายุ แก้ไขวันเดือนปีเกิดและเปลี่ยนชื่อ-สกุล
 • การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ

6. ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์

 • ศึกษาวิเคราะห์นโยบายการจัดสวัสดิการประเภทต่าง ๆ ของผู้บริหาร และคณะกรรมการสวัสดิการ
 • ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจ รวบรวมข้อมูลความต้องการสวัสดิการประเภทต่าง ๆ ของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
 • การศึกษาเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย และความเหมาะสมของประเภทสวัสดิการและการจัดการสวัสดิการประเภทต่าง ๆ ระหว่างส่วนราชการอื่นกับ ส.ป.ก. ประเภทที่ดำเนินการเองหรือดำเนินการร่วมกับส่วนราชการอื่น
 • การจัดทำแผนงาน โครงการ การจัดสวัสดิการตามนโยบายของผู้บริหารตามความต้องการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่และตามความเหมาะสมเพื่อเป็นบริการและเกิดประโยชน์สูงสุด
 • การบริหารจัดการสวัสดิการทุกประเภทที่จัดในหน่วยงานตามข้อบัญญัติสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • การประเมินผล การจัดทำรายงานการจัดสวัสดิการประเภทต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ
 • เป็นศูนย์กลางในการรับ-ส่ง แลกเปลี่ยน ข้อมูลด้านการจัดสวัสดิการ ทั้งกับหน่วยงานภายในองค์กรและระหว่างหน่วยงาน
 • การพัฒนาการบริหารจัดการระบบสวัสดิการให้เกิดเครือข่ายเชื่อมโยงส่งเสริมการรวมตัวของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและจำหน่ายสินค้าในเขตปฏิรูปที่ดินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • การแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการและเจ้าหน้าที่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการบันทึกข้อมูลในระบบ DPIS เกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น

7. ฝ่ายยุทธศาสตร์และวิชาการด้านการบริหารงานบุคคล

 • การวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลและการดำเนินการตามแผน
 • ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์
 • ปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ นโยบาย ฯลฯ ที่เปลี่ยนแปลงไป
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กรณีศึกษา เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของ ส.ป.ก.
 • กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารงานบุคคล
 • เป็นศูนย์บริการและเผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล
 • การจัดทำคู่มือการบริหารงานบุคคล การกำหนดแนวทาง วิธีการ และระยะเวลาในการปฏิบัติ
 • การกำหนดสมรรถนะสำหรับตำแหน่ง
 • การส่งมอบงาน
 • ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล
 • การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น กลาง สูง โดยส่งไปอบรมหน่วยงานภายนอกในตำแหน่งผู้จัดการฝึกอบรม
 • การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับต้น/กลาง สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรให้ส่งอบรมสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงาน ก.พ
 • การวางแผน การเตรียมการ และพัฒนาบุคลากร ส.ป.ก. ตามระเบียบราชการ โครงการผู้บรรลุผลสำเร็จสูง (ฮิปส์) และโครงการผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (คลื่นลูกใหม่)
 • ปรับปรุงฐานข้อมูลและบันทึกข้อมูลในระบบ DPIS ในส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมพัฒนานักบริหาร นักกฎหมาย Hipps New Wave และนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ
 • การพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และการปฏิบัติการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ของกรมที่กองการเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

8. ฝ่ายบริหารผลการปฏิบัติราชการและค่าตอบแทน

 • ศึกษา วิเคราะห์ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
 • การบริหารผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
 • การขึ้นเงินเดือนข้าราชการ การเลื่อน ค่าตอบแทนพนักงานราชการ การเลื่อน เงินเดือนกรณีพิเศษ การขอโควตา เงินเพิ่ม และการปรับฐานเงินเดือน
 • การจัดหาเงินชดเชยค่าครองชีพพิเศษรายเดือนที่เพิ่มขึ้นชั่วคราว
 • จัดทำบัญชีรับจ่ายข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนเงินเดือนขึ้นค่าจ้างและเลื่อนการชดเชย
 • การบันทึก/ตรวจสอบ/ปรับ/แก้ไขข้อมูลเงินเดือนล่วงหน้าในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) ของข้าราชการและพนักงานราชการ
 • การปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิสำหรับกรมบัญชีกลาง
 • ฐานข้อมูลผู้ตรวจสอบ/ปรับปรุง/แก้ไข เพื่อจัดสรรเงินรางวัลประจำปี (โบนัส)
 • การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
 • การขึ้นเงินเดือนขึ้นอยู่กับคุณวุฒิและข้อกำหนดเบื้องต้นและปรับตามช่วงเงินเดือนที่ ก.พ.ร. กำหนด
 • การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นจากระดับปฏิบัติการเป็นงานระดับเชี่ยวชาญ

By shane